یه رفیقی تو خوابگاه داشتیم که هر شب معتقد بود امشب ولنتایمه. به ولنتاین هم اعتقادی نداشت. حالا این ولنتایم شما کِی هست؟