کلا کار پرفشار خر است
نه تنها خر است که گاو نر است ‎· نآمیرآツ
اصلا کار خر است ‎· احسان