کلا کار پرفشار خر است
نه تنها خر است که گاو نر است ‎- نآمیرآツ
اصلا کار خر است ‎- Ehsan Sh