تا صبح شوفریم
کدوم خط؟ ‎· آمیرزو
خط 10 شبانه ‎· alawee
پیاده روی 11 میشه ها :دی ‎· آمیرزو
@aamirzo: شما با خط 10 شبانه آشنا نیستی؛ من و جناب علوی با این خط خاطره ها داریم ‎· احسان
@ehsan957 اوح جدی؟ توی لار؟ ‎· آمیرزو
@aamirzo شیراز ‎· احسان