تا صبح شوفریم
کدوم خط؟ ‎- آمیرزو
خط 10 شبانه ‎- alawee
پیاده روی 11 میشه ها :دی ‎- آمیرزو
@aamirzo: شما با خط 10 شبانه آشنا نیستی؛ من و جناب علوی با این خط خاطره ها داریم ‎- Ehsan Sh
@ehsan957 اوح جدی؟ توی لار؟ ‎- آمیرزو
@aamirzo شیراز ‎- Ehsan Sh