کارش رو ترجمه کردم واسش فرستادم. نوشته دسته شما درد نکنه. من دسته دارم؟