نمی شه به جای عصب کشی تک تک دندونا. کل مدار رو یه دفعه از دو طرف دهن قطع کنن که هیچکدوم درد نگیره؟
کاش می‌شد ‎· فوهاد صا.
کاش می‌شد ‎- فوهاد صا. ‎· احسان