البته این قضیه وصف العیش، نصف العیش هم حقیقت داره. چه لذتی داره سفرنامه خوانی
الان چی داری ‎· احسان