جل الخالق. محمد قوچانی الان توی شبکه افق توی یک میزگرد نشسته داره صحبت می کنه. ببین دوران پیش از انتخابات چه معجزه هایی می کنه
شهروند هنوز چاپ میشه؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
شهروند سالهاست که دیگه چاپ نمی شه البته اگه مجله شهروند امرزو منظورت باشه ‎· alawee
بله منظورم همون بود، که قوچانی چاپ میکرد ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: بعد از شهروند ایران دخت را به هون سبک چاپ میکردن که اونم بسته شد ‎· احسان
چه حیف، خیلی مجله ی خوبی بود ‎· SaeedTheGiraffe ?