امشب کار کردنم نمیاد. خسته م. هر چی نشستم پای لپ تاپ بلکه یه ذره کار کنم نشد که نشد.