یکی از فامیلای نزدیکم اون روز داشت می گفت که بچه اش مریض بوده ولی نتونسته براش دارو بخره. از خودم خجالت کشیدم. حالم از خودم به هم خورد. مستقیم هم نمی تونم بهش کمک کنم خیلی ناراحت میشه نمی دونم چه کار کنم