اون روز با یکی از شاگردان موسسه آقای مصباح یزدی بحث می کردم. معتقد بود من دارم چرند میگم که آقای مصباح به جمهوریت اعتقادی نداره
انشاءلله مقتدای این دوست شما رای نیاره ‎· احسان