دور قبل انتخابات مجلس از خاتمی ناراحت بودیم که چرا رفت رای داد. حالا بعد از 4 سال نتیجه ای که خاتمی اون موقع گرفته بود رو گرفتیم