1300000 تومن با بیمه واسه آزمایش ژنتیک می گیرن. یا خدا