حداقل 2-3 ساعت دیگه باید کار کنم تا این پروژه تموم بشه. قهوه هم خوردم ولی خیلی خوابم میاد. باید تا پیش از صبح هم کار رو تحویل بدم