این هفته خیلی خسته شدم. قشنگ روزی بالای 12 ساعت کار کردم