وی از 9 صبح دیروز تا کنون که نزدیک 6 صبح است تقریبا پیوسته مشغول کار بوده است و اکنون احساس جر خوردگی می کند.
نه خسته ‎· احسان