باز وقت انتخابات شد اینا شروع کردن به ور رفتن با فیلتر شکنا. ای فولون فولون هر چی فیلترچی بی ناموس