اگر استیج نگاه می کنید هم پیشنهاد می کنم به همه افراد هر دو لیست رای بدید