ما منتظر پایین رفتم مصباح یزدی از مکان شانزدهم هستیم. پایان پیام :))