فقط من موندم حداد عادل چه جوری هفتمه؟ تک رای داشته یعنی یا چی؟ اصلاح طلبا که بهش رای ندادن