ببین اون "تَکرار می‌کنم" چه تاثیری داشت. گاهی دو کلمه چه تاثیرگذاری خارق العاده‌ای می‌تونه داشته باشه