ظاهرا گفتن که نتایج خبرگان تهران نهایی نیست. لابد تا مصباح رو وارد نکنن نهایی نمی شه