User avatar

شما یادتون نمیاد یه روزنامه‌ای بود به نام صبح امروز بالاش نوشته بود "دانستن حق مردم است."

Comment

چرا یادمون نمیاد. حتی تو فیلم مومیایی۳ هم ازش استفاده شده بود.

 ‎· mostafa
Comment

@mostafa بله استاد شما که بزرگ مایی. این دوستان دهه هفتادی رو عرض کردم یادشون نمیاد

 ‎· alawee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10