بعد از چند روز که حسابی سرم از کار شلوغ بود امروز هیچ کار مفیدی نکردم، همه ش خوابیدم، خوردم و آخرشم شهرزاد دیدم.