User avatar

حساب کردم دیدم میزان مطالعه‌م توی نیمه اول سال تقریبا 3 برابر نیمه دوم سال بوده و به طرز فجیعی افت کرده.

Comment

توی عید جبرانش کن

 ‎· احسان
Comment

فاجعه رو رد کرده

 ‎· Myri∂m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10