مجموعا 3 ساعت خواب داشتم دیشب و به زور قهوه بیدارم و دارم کار می کنم.
قهوه تاثیری داره؟ ‎· احسان