User avatar

به نظرم این که خود آدم یک متنی رو بخواد ترجمه کنه خیلی راحت تر از اینه که مجبور باشی ترجمه یکی دیگه رو ویرایش کنی. وای به روزی که مترجم مزبور شوت هم باشه

Comment

دقیقا

 ‎· Aliusha
Comment

من همین کارو کردم دقیقا :))) کل قضیه رو پاک کردم از اول نوشتم که سردردم اضافه نشه

 ‎· SaeedTheGiraffe ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10