آب ریزش بینی خر است
آب نمک یه خورده سرکه خیلی کم تو یه لیوان آب داغ حلش کن بزار خنک شه بکش تو سرنگ روزی چند بار خالی کن تو دماغت :) ‎· samantam