حاتمی‌کیا رو دوست دارم. چون یه چند قدم جلوتر رو هم می‌بینه و همه حواسش گرفتار لحظه اکنون نیست