میگن لب کارون چه گل بارون بوده که یهو آب میاد همه دلدارون رو میبره و سیل میشه