بعد از چهار، پنج سال دوباره رفتم عینک گرفتم. یعنی دیگه احساس کردم هیچ چیز دوری رو نمی بینم مجبور شدم
منم چند ماه پیش همین کار رو کردم. ولی الان خیلی بد شده دید بدون عینکم ‎· Myri∂m
دیگه وقتی آدم عینک لازم شد باید تبعاتش رو هم بپذیره ‎· alawee