یه چند روزی هست که هیچ خروجی مثبتی نداشته کارام و در واقع فقط وقت تلف کردم
پيش مياد براى همه ‎· ديـهيـم