گاهی آدم فکر می کنه که وای چه قدر فعالم و چه قدر کار می‌کنم و فولان بعد نگاه می‌کنه می بینه واقعا هیچ نتیجه‌ای نداشته این کارایی که این قدر براش به خودش به‌به و چه‌چه گفته.
ااا این که منم ‎· min00t