یکی بیاد من رو با زور ببره بشونه پای کار. ضریب فرار از کارم داره به 100 درصد نزدیک می شه