میگم با این جوی که راه افتاده یه وقت ترجمه انگلیسی رو شرک اعلام نکنن ما از نون خوردن بیافتیم