نماینده مراغه که می‌خواست شلوار از پای مسئولین و سرمایه‌داران بکشه هم در تصادف رانندگی فوت کرد. مرگ از آنچه در آینه می‌بینیم به ما نزدیک‌تر است