من اگه ساعت 6 صبح پاشم و شروع به کار کنم توانایی این رو دارم که تا ساعت 12 شب یه بند کار کنم. ولی اگه 6 صبح پا نشدم دیگه پای کار نشستن مشکل می‌شه
جدا هر کاری را باید صبح زود شروع کرد ‎· احسان