مدت ها بود ساعت 11:30 از خواب بیدار نشده بودم. فکر کنم دوسالی می شد. خیلی عجیب بود