مامور سیگاری خدا رو دوست داشتم پیشنهاد می‌کنم بخونید