ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد...
مصرع دومش نابود کننده است...من اینو خیلی دوست دارم ‎- 222888