ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد...
مصرع دومش نابود کننده است...من اینو خیلی دوست دارم ‎· 222888