فرمولم برای اینکه دچار کمبود آب نشم اینه که شب ها یه بطری آب بذارم بغل دستم هر چند دیقه یه بار یه قلپ بخورم. به نظر می رسه که فرمولم جواب داده تا به این جا