طی سه شب گذشته هر شب فقط حدود سه ساعت خوابیدم. اگه مُردم بگید مرحوم کمبود خواب داشت