شعر سایه، تار لطفی و صدای شجریان را یکجا بشنوی و مست نشوی؟