چهارتا دارو خریدم شد 120 هزار تومن. داروها مال خودم نبود اما وقتی مبلغ رو گفت خودمم مریض شدم