امشبم که عیده خوابم نمی بره بس که یه ماه تا اذون صبح بیدار بودم