چی شده؟یکی اون عصای سفید منو بیاره اینجا نخوریم تو در دیوار