الان کسی دید من به سیبیل چی گفتم؟ اگه کسی دید بدونه شوخی کردم