این آخر هفته در مجموع ۵ بار مهمون داشتیم. اندازه ۲ هفته کاری انرژی برد