میگه توی ۳ روز گذشته بیشتر از ۵۰۰ نفر ایرانی عضو موکام شدن
كى ميگه؟ ‎- بــــــــــاران!
یکی از دولوپرهاش ‎- MohammadAli
همه هم فرفری بودن ‎- گرگان‌نت (✓)