به اولین سابسکرایبر یک دستگاه پر از پول اهدا خواهد شد