فید جدید میاد صفحه اسکرول میشه. اینو درست کنید :)
تست شخم ‎· AmirGT